'

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Na základě zákona 101/2000 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů. Správcem vašich údajů je David Zbytovský, IČ 72695641 se sídlem Liliová 1044/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.


2. Zpracováváme následující osobní údaje:

 1. identifikační údaje zákazníka, tj. zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo v šifrované podobě;
 2. kontaktní údaje zákazníka, tj. osobní údaje umožňující nám se se zákazníkem zkontaktovat, jako e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, profil na sociálních sítích, datum narození, číslo op nebo pasu;
 3. nastavení zákazníka, tj. údaje uložené v jeho účtu, především adresy, profily a nastavení služeb včetně nastavení doménových jmen a hodnocení produktů a služeb;
 4. údaje o zákazníkových objednávkách, tj. údaje o zboží a službách, které si objednal, způsobu jejich doručení a platby včetně údajů o reklamacích;
 5. údaje o zákazníkově chování na webu, tj. zboží a služby, které si zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky, a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií pro identifikaci zařízení včetně lokalizačních a přístupových údajů;
 6. údaje o zákazníkově chování při čtení zpráv, které mu zasíláme, to znamená, že ukládáme časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém tyto zprávy čte, mezi které patří IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze, a také údaje získané ze souborů cookies a podobných technologií;
 7. provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem, tzv. log přístupy, tento log představuje jasný a nezvratný důkaz o faktech a úkonech vůči Dogfish a/nebo třetím osobám; má naprosto důvěrný charakter a může být předložen a/nebo poskytnut pouze na žádost subjektů, které jsou k tomu výslovně oprávněny zákonem. Přijali jsme veškerá technická a organizační opatření pro zajištění důvěrnosti logů připojení, která evidujeme a uchováváme v souladu se zákonem. To, že tyto přístupy Dogfish uchovává, bere zákazník výslovně na vědomí.

Vyhrazujeme si právo na uchování logů událostí vytvořených přístupem zákazníka prostřednictvím rozhraní vyhrazeného službě, která je předmětem smlouvy, a to po dobu stejně dlouhou nebo delší, než je délka trvání smluvního vztahu. Jakmile uplyne doba stanovená pro uchování těchto dat, budou tato smazána, aniž by existovala možnost jejich obnovení.


3. Data uložená zákazníkem

Dogfish neprovádí a není schopná provádět kontrolu dat, která si zákazník uložil či pořídil prostřednictvím sítě Internet do vyhrazeného prostoru. Proto zákazník přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost uložených či pořízených dat. Zákazník se dále zavazuje postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu od třetích stran, v případě nutnosti.

 

4. Proč společnost Dogfish osobní údaje zpracovává a co ji k tomu opravňuje?

Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy například správy webhostingu, serveru, registrace domény a dalších činností k zajištění funkčnosti služeb. Osobní údaje zpracováváme z bezpečnostních důvodů i zákonných důvodu, jako například schraňování provozních a lokalizačních údajů souvisejících s telekomunikačním provozem, tzv. log přístupy. Osobní údaje zpracováváme také pro přípravu nabídek a marketingových aktivit na základě našeho oprávněného zájmu.

Zákazník se zavazuje během doby užívání našich služeb dodržovat právní předpisy a nařízení, které upravují ochranu osobních údajů, a to včetně získání souhlasu třetích stran, pokud je to nutné. Veškerá odpovědnost za bezpečnost uložených nebo pořízených dat souvisejících s ochranou osobních údajů je na zákazníkovi. Dogfish tohoto není schopný, a neprovádí tak kontrolu těchto dat.

 

5. Kdo osobní údaje zákazníků zpracovává a komu je společnost Dogfish předává?

Všechny výše zmíněné osobní údaje zpracovává Dogfish jako správce. To znamená, že Dogfish stanovuje výše vymezené účely, pro které zákazníkovi osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky jejich zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle pokynů společnosti Dogfish a pro účely, které jsou popsány v části č. 4 (viz výše). Takovými zpracovateli jsou:

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory;
 2. provozovatelé marketingových nástrojů, kteří pomáhají Dogfish s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro její zákazníky;
 3. poskytovatelé SMS komunikačních a chatovacích nástrojů v tom případě, kdy zpracovávají osobní údaje pro zprostředkování komunikace Dogfish se zákazníky;
 4. poskytovatelé služeb zpracovávajících zásilky, včetně a zejména jejich doručovatelů;
 5. poskytovatelé služeb, které jsou nezbytně nutné pro provedení objednávek, jedná se zejména o registraci doménových jmen (údaje, poskytnuté pro registraci doménových jmen, budou zveřejněny dle pravidel konkrétního registru domén) nebo vystavení SSL certifikátů.

 

6. Z jakých zdrojů společnost Dogfish osobní údaje získává?

Společnost Dogfish zpravidla zpracovává osobní údaje, které jí poskytnou zákazníci přímo v rámci objednávání služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s ní například elektronickou poštou či v zákaznickém centru. Osobní údaje přímo od zákazníků získává Dogfish také sledováním chování zákazníků na jejím webu a při čtení zpráv, viz bod č. 2.

 

7. Předávání údajů mimo EU

Společnost Dogfish nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

8. Bezpečnost informací

Ke všem informacím, které společnost Dogfish shromáždila, uložila a zabezpečila ve svých systémech, mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci nebo pracovníci. Při práci s osobními údaji Dogfish dodržuje všechna nařízení, která stanovuje zákon a právní předpisy České republiky a Evropské unie. Své systémy udržuje pod stálým dohledem a pro zajištění důvěrnosti osobních údajů uživatelů průběžně uvádí do praxe nejnovější poznatky z oblasti bezpečnosti a přijímá opatření pro omezení rizik spojených s neoprávněným přístupem či ztrátou, poškozením nebo smazáním osobních údajů uživatelů.

9. Jaká práva má zákazník při zpracování osobních údajů?

 1. právo na přístup, v jehož rámci má zákazník právo vědět, jaké údaje o něm zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jeho osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo danou společnost zpracovává a jaká má zákazník další práva související se zpracováním osobních údajů. Všechny tyto informace naleznete výše. Jestliže si nebude zákazník jistý, jaké osobní údaje o něm společnost Dogfish zpracovává, může se na tuto skutečnost dotázat a pokud tyto údaje společnost zpracovávat bude, má zákazník právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup může zákazník společnost požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie je zdarma, další kopie s poplatkem.
 2. právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné, v jehož rámci má zákazník právo na to, aby je společnost bez zbytečného odkladu opravila, popřípadě doplnila, a to po patřičném ověření zákazníkovi totožnosti.
 3. právo na výmaz, v jehož rámci má zákazník v některých případech právo, aby společnost bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymazala. Jedná se o následující případy:
  – společnost už zákazníkovi osobní údaje nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovávala
  – zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a společnost zároveň nemá jiný důvod, pro který by tyto údaje potřebovala nadále zpracovávat – zákazník využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které společnost zpracovává na základě jejích oprávněných zájmů, a společnost shledá, že už žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly nemá.
  – zákazník se domnívá, že společností prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo na výmaz se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů zákazníka je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkonu nebo obhajobu jejích právních nároků.
 4. právo na omezení zpracování, které může mimo práva na výmaz zákazník využít a v rámci něhož může v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a aby tyto údaje nebyly nadále předmětem žádných dalších operací zpracování, a to nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu.
 5. právo vznést námitku proti zpracování, v jehož rámci může zákazník vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na základě svého oprávněného zájmu. Co se týče marketingových aktivit, přestane společnost zákazníkovi osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 6. právo nebýt subjektem automatizovaného rozhodování.
 7. právo podat stížnost, které zákazníkovi umožňuje podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, navzdory uplatnění výše uvedených práv. Toto právo může zákazník uplatnit především tehdy, domnívá-li se, že jeho osobní údaje zpracovává společnost neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti společností prováděnému zpracování osobních údajů může zákazník podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů – webová stránka www.uoou.cz.

10. Závěrečná ustanovení

 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Dogfish je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na www.dogfish.cz.
 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás emailem: info@dogfish.cz nebo telefonicky +420 608 947 749.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!